Newae

Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Sporten en recreëren, wie doet het niet. Binnen onze woon- en leefomgeving wordt veel tijd doorgebracht op sportaccommodaties, parken en recreatieterreinen. Omdat het bewegingsbeleid van gemeenten erop gericht is om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen, wordt door veel gemeenten veel geld geïnvesteerd in goede sport- en recreatiefaciliteiten.

De vraag aan sport- en recreatiefaciliteiten begint bij het onderzoeken van de benodigde capaciteit en behoefte. Met name de laatste jaren geeft de krimpproblematiek en de vergrijzing van de bevolking een extra dimensies bij het opstellen van de diverse beleidsplannen Aan de hand van ledenaantallen van verenigingen, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen wordt de gewenste capaciteit bepaald. De plaatselijke omstandigheden en sporttechnische normen bepalen vervolgens het gewenste aantal sport- en recreatieve voorzieningen en de daarbij behorende kwaliteit.

De ontwikkeling, het ontwerpen en realiseren van sport- en recreatieve voorzieningen vraagt om specifieke expertise om te komen tot faciliteiten die zijn afgestemd op de sporter en recreant van deze tijd. Wij vertalen de wensen van de gebruiker en de sporter naar functionele ontwerpen en inpassingen op het gebied van sportaccommodaties, golfbanen, campings en recreatieterreinen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het proces (overleg met gemeentebestuur, verenigingen en de directe omgeving) en de exploitatie van de betreffende voorzieningen.

Belangrijk bij het opstellen van het ontwerp is de realiseerbaarheid, een proces waarbij een kostenraming bij eventuele wijziging continue dient te worden aangepast. Deze kostenraming kan tevens dienen voor het aanvragen van het benodigde krediet. Wanneer het ontwerp definitief is goedgekeurd wordt gestart met de uitvoeringsvoorbereiding, waaronder het opstellen van het contract, het verzorgen van de aanbesteding en het verzorgen van de directievoering en het toezicht. Ook kunnen wij functioneren als de "engineering contractor".

Newae levert deze specifieke expertise en vakkennis die nodig om deze projecten te kunnen realiseren.

Onze kernactiviteiten:
Sportbeleid, behoefte- en capaciteitsstudies;
Haalbaarheidsstudies, projectontwikkeling en exploitatie;
Begeleiding van privatiseringsprocessen van sportaccommodaties;
Ontwerp van buitensportaccommodaties;
Ontwerp van recreatieve voorzieningen;
Uitvoeringsvoorbereiding;
Contracten en aanbesteden;
Meerjarenonderhouds- en renovatieplannen;
Kwaliteitsbeoordeling buitensportaccommodaties;
Natuurgras- en kunstgrasadvisering.

Standnummer

2.2.23

Website

Sectoren

Dienstverlening