Loonstra & van der Weide bodemadvies

Maatwerk in aanleg en onderhoud van sportvelden

Loonstra & van der Weide is een bodemadviesbureau gericht op aanleg en beheer van grassportvelden en precisielandbouw. Hierbij wordt onder andere met behulp van bodemscans, handboringen en peilbuizen inzicht verkregen in de samenstelling van de toplaag (granulair en bemesting) en de ondergrond en de waterhuishouding. De gegevens worden vervolgens gebruikt voor het opstellen van een aanleg- of onderhoudsadvies, maar kunnen ook worden ingezet als controlemiddel bij de aanleg en renovatie van velden.

De gegevens uit de bodemscan en handboringen worden vertaald in bodemkaarten, boorprofielen en taakkaarten voor bijvoorbeeld het bemesten, bekalken, bezanden en grondbewerking met behulp van GPS-techniek.